behov
frivillig

Praktisk arbeid, sosialt arbeid og prosjektarbeid

Hva gjør TilStede? TilStede er både med og bidrar i allerede fungerende hjelpearbeid, og er også med og setter i gang nye tiltak. Noe arbeid går over tid, mens annet arbeid kan være engangstiltak. Vi deler arbeidet inn i tre områder; sosialt arbeid, praktisk arbeid og arrangementer/ prosjektarbeid.

Frivillige i Tilstede er også i kontakt med mennesker med åndelige behov. Vi ønsker også her å legge til rette for hjelp, med for eksempel forbønn, samtale og sjelesorg.

Eksempler: Praktisk

 • Praktisk hjelp i hjemmet
 • Hagearbeid
 • Snømåking
 • Handling/ transport
 • Oppussing
 • Småreparasjoner
 • Annet

Eksempler: Sosialt

 • Leksehjelp
 • Øvelseskjøring
 • Hjelp til aleneforsørgere
 • Oppfølging av rusmisbrukere
 • Besøkstjenester
 • Avlastningshjem
 • Vennefamilie
 • Ulik hjelp til flyktninger
 • Annet

Eksempler: Arrangementer

 • Internasjonale ungdomsfester
 • Materservering
 • Julaften for ensomme
 • Gjestebud for fattige
 • Sommerarrangementer