Hva er TilStede?
TilStede er et organisert, felleskristent hjelpearbeid som ønsker å legge til rette for at mennesker i nød eller vanskelige livssituasjoner får hjelp. Arbeidet er forankret i kjerneverdier som likeverd, solidaritet og nestekjærlighet. TilStede vil forsøke å minske avstanden mellom frivillige som ønsker å hjelpe og de som trenger hjelp.  

Lokale TilStede-arbeid
TilStedes administrasjon ligger i Grimstad, og er et felleskristent arbeid. I Grimstad og Agder drives også ulikt prosjektarbeid under TilStede, som LINK, Ferie og Rett. Men lokale arbeid vil kunne startes opp over hele Norge, og kan både fungere med utgangspunkt i en menighet/ kirke eller som tverrkirkelig.
TilStede Vennesla og TilStede Kristiansand er eksempler på lokale arbeid som nå starter opp.  

Slik fungerer lokale arbeid:
Ulike behov for hjelp blir meldt inn til TilStede. Disse behovene kommer fra ulike instanser og kontaktpersoner som på ulike måter er i kontakt med miljø eller enkeltpersoner som trenger hjelp. Den som trenger hjelp kan også melde inn behovet selv. Behovene blir vurdert, og formidles videre til frivillige. Frivillige er i hovedsak folk flest fra lokale kirker og menigheter. TilStede følger det enkelte arbeidet frem til hjelpen er satt i gang eller utført.

Hvorfor TilStede?
TilStede ble en forening i 2012. Motivasjonsgrunnlaget for å sette i gang var at behovene rundt om i lokalsamfunnet vårt ble svært synlige for initiativtakerne. På tross av statlig og kommunal innsats, lokal frivillighet og diakonalt arbeid i ulike menigheter, er det fortsatt store behov. Mange mennesker i vanskelige situasjoner får ikke den hjelpen de trenger, og her ønsker TilStede å bidra. Vi organiserte derfor et system som synliggjør og konkretiserer behovene og nøden. Dette bidrar til at de som ønsker å hjelpe skal få muligheten til det. Mye av vårt arbeid igangsettes og følges opp av TilStede. Vi har likevel ingen ønsker om å flytte engasjementet ut av eksisterende arbeid, men tvert imot å styrke det lokale diakonale arbeidet og annet hjelpearbeid. Vårt ønske er også å styrke det diakonale arbeidet i lokale kirker og menigheter.  

Les også mer om våre prosjekter: TilStede LINK, TilStede Ferie og TilStede Rett.

Praktisk arbeid, sosialt arbeid og prosjektarbeid

Hva gjør TilStede? TilStede er både med og bidrar i allerede fungerende hjelpearbeid, og er også med og setter i gang nye tiltak. Noe arbeid går over tid, mens annet arbeid kan være engangstiltak. Vi deler arbeidet inn i tre områder; sosialt arbeid, praktisk arbeid og arrangementer.

Frivillige i Tilstede er også i kontakt med mennesker med åndelige behov. Vi ønsker også her å legge til rette for hjelp, med for eksempel forbønn, samtale og sjelesorg.

Eksempler: Praktisk

 • Praktisk hjelp i hjemmet
 • Hagearbeid
 • Øvelseskjøring
 • Snømåking
 • Handling/ transport
 • Oppussing
 • Småreparasjoner

Eksempler: Sosialt

 • Leksehjelp
 • Hjelp til aleneforsørgere
 • Oppfølging av mennesker med rusutfordringer
 • Besøkstjenester
 • Avlastningshjem
 • Vennefamilie/ Frivillige besteforeldre
 • Ulik hjelp til flyktninger

Eksempler: Arrangementer

 • Internasjonale ungdomssamlinger
 • Kurs og veiledningstilbud
 • Julaften for ALLE
 • Julegård
 • Gratis barnebursdag
 • Sommerarrangementer for ulike målgrupper