Om oss

Hva er TilStede?
TilStede er et organisert, felleskristent hjelpearbeid som ønsker å legge til rette for at mennesker i nød eller vanskelige livssituasjoner får hjelp. Arbeidet er forankret i kjerneverdier som likeverd, solidaritet og nestekjærlighet. TilStede vil forsøke å minske avstanden mellom frivillige som ønsker å hjelpe og de som trenger hjelp.  

Lokale TilStede-arbeid
TilStedes administrasjon ligger i Grimstad, og er et felleskristent arbeid. Men lokale arbeid vil kunne startes opp over hele Norge, og kan både fungere med utgangspunkt i en menighet/ kirke eller som tverrkirkelig.  

Slik fungerer arbeidet:
Ulike behov for hjelp blir meldt inn til TilStede. Disse behovene kommer fra ulike instanser og kontaktpersoner som på ulike måter er i kontakt med miljø eller enkeltpersoner som trenger hjelp. Den som trenger hjelp kan også melde inn behovet selv. Behovene blir vurdert, og formidles videre til frivillige. TilStede følger det enkelte arbeidet frem til hjelpen er satt i gang eller utført.

Hvorfor TilStede?
TilStede startet opp høsten 2011. Motivasjonsgrunnlaget for å sette i gang var at behovene rundt om i lokalsamfunnet vårt ble svært synlige for initiativtakerne. I tillegg motiveres vi av vår tro på at Gud er kjærlighet, og at han ser den enkelte. På tross av mye diakonalt arbeid som utføres av menigheter og frivillige organisasjoner, er det fortsatt store behov. Mange mennesker i vanskelige situasjoner får ikke den hjelpen de trenger, og her ønsker TilStede å bidra. Vi organiserte derfor et system som synliggjør og konkretiserer behovene og nøden. Dette bidrar til at de som ønsker å hjelpe skal få muligheten til det. Mye av vårt arbeid igangsettes og følges opp av TilStede. Vi har likevel ingen ønsker om å flytte engasjementet ut av eksisterende arbeid, men tvert imot å styrke det lokale diakonale arbeidet og annet hjelpearbeid.  

Hva gjør TilStede?
TilStede er både med og bidrar i allerede fungerende hjelpearbeid og er også med og setter i gang nye tiltak. Noe arbeid går over tid, mens annet arbeid kan være engangstiltak. Vi deler arbeidet inn i tre områder; sosialt arbeid, praktisk arbeid og arrangementer.

Praktisk arbeid, sosialt arbeid og prosjektarbeid

Hva gjør TilStede? TilStede er både med og bidrar i allerede fungerende hjelpearbeid, og er også med og setter i gang nye tiltak. Noe arbeid går over tid, mens annet arbeid kan være engangstiltak. Vi deler arbeidet inn i tre områder; sosialt arbeid, praktisk arbeid og arrangementer/ prosjektarbeid.

Frivillige i Tilstede er også i kontakt med mennesker med åndelige behov. Vi ønsker også her å legge til rette for hjelp, med for eksempel forbønn, samtale og sjelesorg.

Eksempler: Praktisk

 • Praktisk hjelp i hjemmet
 • Hagearbeid
 • Snømåking
 • Handling/ transport
 • Oppussing
 • Småreparasjoner
 • Annet

Eksempler: Sosialt

 • Leksehjelp
 • Øvelseskjøring
 • Hjelp til aleneforsørgere
 • Oppfølging av rusmisbrukere
 • Besøkstjenester
 • Avlastningshjem
 • Vennefamilie
 • Ulik hjelp til flyktninger
 • Annet

Eksempler: Arrangementer

 • Internasjonale ungdomsfester
 • Materservering
 • Julaften for ensomme
 • Gjestebud for fattige
 • Sommerarrangementer